Sklep hildegardowy - Polskie Centrum Św. Hildegardy

Produkty orkiszowe z logo NASZ PRODUKT wykonane są z uprawianego w Polsce orkiszu odmiany Oberkulmer Rotkorn z zachowaniem zasad rolnictwa ekologicznego.
Bez GMO, bez wszelkich chemicznych środków (w tym sztucznych środków ochrony roślin, ulepszaczy). 

Polityka prywatności

SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.HILDEGARDA.PL

POWIADAMIANIA O NOWINKACH DROGĄ E-MAILOWĄ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego, a także Powiadamiania o nowinkach drogą e-mailową  ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego, a także Korzystających z Powiadamiania o nowinkach drogą e-mailową.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Hildegarda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lenartowicza 2/2, 31-138 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638353. Adres do doręczeń: Hildegarda Sp. z o.o., Łowicka 27/1, 59-220 Legnica, NIP 6762512351, REGON 365121399, adres poczty elektronicznej: orkisz@hildegarda.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna, Powiadamianie o nowinkach drogą e-mailową) należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi poniżej.

2. Definicje

2.1 Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2.2 Polityka – poniższy dokument, zawierający informacje wskazujące Klientowi zakres i sposób przetwarzania jego danych osobowych w związku z działalnością Sklepu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania przez Klienta danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie.

2.3 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.4 Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem Hildegarda.pl

2.5 Klient (zwany też w treści Polityki: Użytkownikiem lub Usługobiorcą) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w polityce prywatności (w tym usługobiorca).

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

3.1 Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy lub w przypadku powiadamiania o nowinkach drogą e-mail brakiem wglądu w te nowinki. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

3.2 Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta 

3.3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

3.3.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży (w tym dostarczenie przesyłek) lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto), obsługa Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO

3.3.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora oraz partnerów handlowych Administratora, w tym powiadamianie o nowinkach drogą e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO

3.3.3. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.3.4 wykonanie wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Administratora, co stanowi uzasadniony interes przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.3.5. w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Strony internetowej, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.3.6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Strony internetowej lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Strony internetowej, Użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tworzą normy wskazane w treści RODO, a to:

Art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

Art. 6 ust. 1 lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Art. 6 ust. 1 lit. c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

Art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

5.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

5.3. Dane Klienta mogą być także udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków;

5.4. Dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Administratora, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi administracyjne, pocztowe lub kurierskie, a także księgowe, marketingowe oraz usługi prawne;

5.5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

W przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

5.6. W przypadku współpracy z partnerami Administratora lub dostawcami będącymi podmiotami zewnętrznymi – siedziby takich zewnętrznych podmiotów mogą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

5.7. W przypadku, gdy nasi partnerzy lub dostawcy posiadają siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia, aby przekazywanie danych poza EOG obywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Poziom ochrony danych w Państwach poza EOG może różnić się od tego zagwarantowanego przez prawo europejskie. Dane do naszych partnerów poza EOG możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych (np. gdy przekazanie następuje w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analytics).

5.8. Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Odbiorcy danych mogą działać jako nasze podmioty przetwarzające (wtedy w pełni podlegają naszym instrukcjom, co do przetwarzania danych osobowych) lub jako niezależni administratorzy (w takim wypadku należy dodatkowo zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty).

5.9. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby(jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

6. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Administrator przygotował osobną politykę dla plików cookies, którą można znaleźć pod adresem https://sklep.hildegarda.pl/polityka-cookies/

7. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ICH POPRAWIANIA ORAZ ICH USUWANIA

7.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (art. 15 RODO).

7.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (art. 16, 17 i 18 RODO)a;.

7.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. W przypadku powiadamiania o nowinkach drogą e-mailową Korzystający z tej możliwości może w każdej chwili tę możliwość odwołać (rezygnacja)

7.4. Nadto, Usługobiorca lub Klient mają prawo do:

  • żądania ograniczenia przetwarzania – zgodnie z artykułem 18 RODO
  • przenoszenia danych – zgodnie z artykułem 20 RODO
  • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych- zgodnie z artykułem 21 RODO
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa UODO e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

7.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

8. Okres przechowywania danych

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

  • w przypadku zawarcia umowy do czasu upływu terminu 5 lat od momentu jej zakończenia lub
  • upływu 6 lat (liczone na koniec roku) zgodnie z art. 118 KC w przypadku roszczeń lub
  • wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
  • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

8.2. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego, także powiadamiania o nowinkach drogą e-mailową

9.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

9.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

9.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

9.4 Podane przez Klientów dane na stronach internetowych Administratora nie będą podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jednak Administrator zastrzega, że dane użytkowników mogą być profilowane w celach marketingowych.

9.5. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

© 2006 - 2024 Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Sklepy internetowe Szczecin KULIKOWSKI-IT.pl

Powiadom o dostępności Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie
E-mail Twój adres mailowy nie zostanie udostępniony nikomu innemu.