Sklep hildegardowy - Polskie Centrum Św. Hildegardy

Produkty orkiszowe z logo NASZ PRODUKT wykonane są z uprawianego w Polsce orkiszu odmiany Oberkulmer Rotkorn z zachowaniem zasad rolnictwa ekologicznego.
Bez GMO, bez wszelkich chemicznych środków (w tym sztucznych środków ochrony roślin, ulepszaczy). 

Szanowni Klienci,
w związku z przerwą wakacyjną informujemy, iż nasz zespół legnicki (sklep w Legnicy oraz wysyłka zamówień internetowych)
będzie miał przerwę wakacyjną od 13 lipca do 28 lipca. Zamówienia złożone w tych dniach będą realizowane od dnia 29 lipca.
Wysyłka świeżego pieczywa – 10 lipca, kolejna – 31 lipca.

Sklep w Krakowie będzie w tych dniach otwarty bez zmian.

Życzymy wszystkim dobrego wakacyjnego odpoczynku,
Zespół Hildegarda.pl

Promocja „Zbieramy pieczątki”

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Promocji „ZBIERAMY PIECZĄTKI” jest firma Hildegarda Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-138) przy ul. T. A. Lenartowicza 2/2, 
 2. Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana w sklepach stacjonarnych Hildegarda: Sklep Hildegarda w Krakowie przy ul. Karmelickiej 21/17C oraz Sklep Hildegarda w Legnicy przy ul. Łowickiej 27/1. Adresy sklepów dostępne również na stronie: hildegarda.pl 
 3. W Promocji mogą brać udział wszyscy pełnoletni Klienci sklepów stacjonarnych Hildegarda. 
 4. W Promocji nie mogą brać udziału: 
  1. pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, dzieci oraz rodzice),
  2. Klienci dokonujący zakupów hurtowych. 
 5. Promocja trwa do dnia wskazanego na kuponie rabatowym.
 6. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter tylko informacyjny i promocyjny.
 7. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§2 Zasady promocji 

 1. Każdy zakup za kwotę minimum 100 zł (stu złotych) w trakcie trwania promocji upoważnia do otrzymania jednej pieczątki na wyznaczonym kuponie rabatowym.
 2. Jednorazowy zakup na wielokrotność 100 zł upoważnia do otrzymania odpowiednio większej liczby pieczątek na wyznaczonym kuponie rabatowym. 
 3. Jednego dnia można otrzymać maksymalnie 5 (pięć) pieczątek. 
 4. Pieczątki zbierane na kilku kuponach rabatowych można połączyć. 
 5. Uzbieranie 5 (pięciu) pieczątek równoznaczne jest z otrzymaniem możliwości skorzystania z 5% zniżki na kolejne zakupy w sklepach firmowych Hildegarda (każdy produkt na paragonie otrzyma rabat 5%).
 6. Uzbieranie 10 (dziesięciu) pieczątek równoznaczne jest z otrzymaniem możliwości skorzystania z 10% zniżki na kolejne zakupy w sklepach firmowych Hildegarda (każdy produkt z kategorii NASZ PRODUKT na paragonie otrzyma rabat 10%).
 7. Warunkiem realizacji zniżki jest przekazanie kasjerowi w pełni podstemplowanego kuponu rabatowego Hildegarda. 
 8. Zniżkę można zrealizować najpóźniej do dnia wskazanego na kuponie rabatowym. 
 9. Zniżka może być zrealizowana tylko na produkty nieobjęte innymi promocjami. 
 10. Zniżka otrzymana z tytułu uzbierania kompletów pieczątek na rożnych kuponach rabatowych łączą się i mogą być zrealizowane w trakcie jednego zakupu. 

§3 Reklamacje 

 1. Nad zapewnieniem prawidłowości przeprowadzenia Promocji czuwa Organizator. 
 2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem, Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji na piśmie, przesłane Organizatorowi listem poleconym w terminie do 7 dni od zakończenia promocji na następujący adres: Dział marketingu, Hildegarda Sp. z o.o., 31-138 Kraków ul. T. A. Lenartowicza 2/2 lub drogą elektroniczną na adres orkisz@hildegarda.pl. 
 3. Niezgłoszenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika roszczeń dotyczących Promocji. 
 4. W reklamacji Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane: 
  1. imię i nazwisko, 
  2. dokładny adres zamieszkania Uczestnika Promocji, 
  3. opis reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie reklamacji,
   a także załączyć wszelką możliwą dokumentację opisującą i wyjaśniającą problem. 
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora. 
 6. Organizator rozpatrzy i powiadomi Uczestnika Promocji o wyniku postępowania reklamacyjnego. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 7. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych i wskazanych w niniejszym Regulaminie danych, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. 

§4 Odpowiedzialność 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób niezwiązanych z organizacją Promocji.

§5 Postanowienia końcowe 

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. 
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia promocji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora promocji. 
 3. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie jej trwania. 
 4. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w sklepach biorących udział w Promocji. 
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 6. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz sklepach stacjonarnych Hildegarda i serwisie internetowym www.hildegarda.pl 

© 2006 - 2024 Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Sklepy internetowe Szczecin KULIKOWSKI-IT.pl

Powiadom o dostępności Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie
E-mail Twój adres mailowy nie zostanie udostępniony nikomu innemu.