Sklep hildegardowy - Polskie Centrum Św. Hildegardy

Produkty orkiszowe z logo NASZ PRODUKT wykonane są z uprawianego w Polsce orkiszu odmiany Oberkulmer Rotkorn z zachowaniem zasad rolnictwa ekologicznego.
Bez GMO, bez wszelkich chemicznych środków (w tym sztucznych środków ochrony roślin, ulepszaczy). 

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

(dotyczy umów zawartych od 01 stycznia 2023 roku)

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Warunkiem niezbędnym do zwrotu Produktu jest udowodnienie przez Konsumenta, iż zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu. Dowód zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu należy dołączyć do oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Łowicka 27/1, 59-220 Legnica;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orkisz@hildegarda.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócimy Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w naszym sklepie). Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli nie zaproponujemy, że sami odbierzemy produkt od Konsumenta, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres:

Łowicka 27/1, 59-220 Legnica

lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, którego definicję zawarto w pkt. 1.4.4. Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak Konsumentowi.

W określonych przypadkach, wskazanych w Regulaminie, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

Reklamacja

(dotyczy umów zawartych od 01 stycznia 2023 roku)

Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495 ze późn. zm.) (w szczególności w art. 43 a do 43 g).

Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z umową jeżeli zostanie to stwierdzone przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu.

Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na przykład:

 • pisemnie na adres: Łowicka 27/1, 59-220 Legnica;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orkisz@hildegarda.pl

Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub
 • oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, w sytuacji, gdy:
  • odmówiliśmy doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie poprzez jego naprawę lub wymianę;
  • brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo próby doprowadzenia do zgodności z umową;
  • brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania wymiany lub naprawy;
  •  z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności 
 • danych kontaktowych składającego reklamację.

Podane wyżej wymogi mają jedynie ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem zalecanego opisu.

Ustosunkujemy się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się przez nas w powyższym terminie oznacza, że uznajemy reklamację za uzasadnioną.

Konsument obowiązany jest udostępnić nam towar podlegający naprawie lub wymianie, który zostanie przez nas odebrany na nasz koszt. Odesłania prosimy dokonywać na adres:

Łowicka 27/1, 59-220 Legnica.

Przedsiębiorca uprzywilejowany, którego definicja znajduje się w pkt. 1.4.4. Regulaminu, na takich samych zasadach jak Konsument może skorzystać z prawa rękojmi i złożyć reklamację.

PROTOKÓŁ ZWROTU WYMIANY REKLAMCJI do pobrania i wydruku

© 2006 - 2024 Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Sklepy internetowe Szczecin KULIKOWSKI-IT.pl

Powiadom o dostępności Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie
E-mail Twój adres mailowy nie zostanie udostępniony nikomu innemu.