Sklep hildegardowy - Polskie Centrum Św. Hildegardy

Produkty orkiszowe z logo NASZ PRODUKT wykonane są z uprawianego w Polsce orkiszu odmiany Oberkulmer Rotkorn.

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

(dotyczy umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Warunkiem niezbędnym do zwrotu Produktu jest udowodnienie przez Konsumenta, iż zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu. Dowód zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu należy dołączyć do oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orkisz@hildegarda.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócimy Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w naszym sklepie). Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli nie zaproponujemy, że sami odbierzemy produkt od Konsumenta, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres:

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica

lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, którego definicję zawarto w pkt. 1.4.4. Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak Konsumentowi.

W określonych przypadkach, wskazanych w Regulaminie, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

Reklamacja

(dotyczy umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 kc).

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na przykład:

  • pisemnie na adres: pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orkisz@hildegarda.pl

Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub
  • oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
    danych kontaktowych składającego reklamację.

Podane wyżej wymogi mają jedynie ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem zalecanego opisu.

Ustosunkujemy się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się przez nas w powyższym terminie oznacza, że uznajemy reklamację za uzasadnioną.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres:

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica.

Przedsiębiorca uprzywilejowany, którego definicja znajduje się w pkt. 1.4.4. Regulaminu, na takich samych zasadach jak Konsument może skorzystać z prawa rękojmi i złożyć reklamację.

PROTOKÓŁ ZWROTU WYMIANY REKLAMCJI do pobrania i wydruku

© 2006 - 2022 Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Sklepy internetowe Szczecin KULIKOWSKI-IT.pl

Scroll Up
Powiadom o dostępności Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie
E-mail Twój adres mailowy nie zostanie udostępniony nikomu innemu.